World Vision Bosna i Hercegovina

Naš rad

World Vision je odlučan da radi sa djecom, njihovim porodicama i zajednicama kako bi omogućio društvo gdje svako dijete ima nadu, jednaku mogućnost i osnaženo je da ostvari svoj puni potencijal. Kako bismo ovo postigli, World Vision provodi niz programa koji promovišu zaštitu djece, kvalitet i jednakost u obrazovanju i otpornost porodica i zajednica.

U 2015. godini, 78,499 djece je imalo koristi od World Visionovog rada u Bosni i Hercegovini.

Ključni  sektori u okviru kojih  World Vision  trenutno djeluje u Bosni i Hercegovini su :

- Zaštita djece i zagovaranje – specifične intervencije koje počivaju na temeljima partnerstva u lokalnim zajednicama (uključujući formalne i neformalne mreže). U sklopu ovog programa, World Vision osniva Koalicije za zaštitu djece – razvijanje lokalnih mehanizama kroz multisektorski pristup sa ključnim akterima u oblasti zaštite djece u zajednici (predstavnici Općina, Centara za socijalni rad, Domova zdravlja, nevladinih organizacija) kao značajnih jedinica za pružanje podrške naročito ranjivoj djeci i porodicama.

- Obrazovanje i životne vještine organizacija je uspostavila partnerstvo sa 192 škole (područne i centralne), dok u njih 63 implementira aktivnosti izgradnje kapaciteta Vijeća roditelja i Vijeća učenika; izrade Razvojnih planova škola kroz samoprocjenu škola koja ja za cilj ima smanjenje barijera u učenju i učestvovanju sve djece sa posebnim fokusom na najranjivije skupine djece;  podučavanje životnih vještina kako bi djeca stekla kompetencije koje su im potrebne za život;  

- Socio-ekonomska otpornost porodica i zajednica – World Vision unapređuje kapacitete lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a u cilju osiguravanja održivih izvora prihoda za najranjivije porodice. World Vision trenutno implementira program mapiranja 50 porodica za ekonomsku podršku i stručnu obuku u poljoprivrednoj proizvodnji u opštinama Sapna i Pale, a u sklopu projekta „Podrška najranjivijim porodicama u BiH“, kojeg finansira World Vision Tajavan.

- Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa – iako dio sektora usmjerenog na unapredjenje otpornosti porodica i zajednica, World Vision u BiH aktivno promoviše i unapređuje smanjivanje rizika od katastrofa na lokalnom nivou kroz građenje kapaciteta relevantnih institucija (civilna zaštita, vatrogasne jedinice, škole, itd) i nabavku neophodne opreme, stavljajući u fokus djecu i ranjive kategorije u situacijama prirodnih katastrofa.  

 

 

 

 

Pogledajte naše zajednice