Stories

Eight hundred families receive in-kind support from World Vision Armenia
800 ընտանիք ստացել են աջակցություն Վորլդ Վիժն Հայաստանից
800 ընտանիք` ընդհանուր առմամբ 4000 մարդ, որոնք կամավոր կերպով Հայաստան էին եկել
Show Filters Hide Filters
Country
Sector
Topics
Sort by