ទំនាក់ទំនង

អង្គការទស្សនៈពិភពលោក

# 20, ផ្លូវលេខ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ

សំបុត្រ ប្រអប់ 479, ការិយាល័យកណ្តាលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍, ភ្នំពេញ 12000, កម្ពុជា

ការិយាល័យ: +855 (0) 23 216 052

ទូរសារ: +855 (0) 23 216 220

អ៊ីម៉ែល: contact_cambodia@wvi.org

សម្រាប់សំណួរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សូមទាក់ទងមកយើងនៅ:

ទូរស័ព្ទ: +855 (0) 23 216 052 ext ការ: 144

អ៊ីម៉ែល: media_cambodia@wvi.org