World Vision Bosnia and Herzegovina

Oglasi i tenderi

Organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini, Zvornička 9, 71000 Sarajevo u okviru projekta  „Održivi oporavak na lokalnom nivou” finansiranog od strane Evropske Unije objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za:

 • LOT 1 – NABAVKA I ISPORUKA MEDICINSKE OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPŠTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA
 • LOT 2 – NABAVKA I ISPORUKA ALATA I OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPŠTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA
 • LOT 3 – NABAVKA I ISPORUKA NAVIGO I KOMUNIKACIJSKE OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPŠTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA
 • LOT 4 – NABAVKA I ISPORUKA ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE ZA CIVILNE SLUŽBE OPŠTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA

 

 • Detaljna tenderska dokumentacija se može preuzeti od ponedeljka do četvrtka u Sarajevu, Zvornička 9, od 9:00 do 16:00 sati, ili na web adresi www.worldvision.ba pod linkom Naš rad/Tenderi: Javni poziv „Održivi oporavak na lokalnom nivou“. Tenderska dokumentacija može biti dostavljena i na zahtjev putem  email-a
 • Sadržaj ponude: Naziv i tačna adresa ponuđača, izvod iz sudskog registra – ovjeren; sa prilozima ili dokaz o registrovanoj djelatnosti, ispunjen i ovjeren originalni primjerak ponude sa cijenom izraženom u KM-ovima (konvertibilnim markama), referentna lista (sa dokazom ili mogućnošću provjere), poresko uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od nadležne poreske uprave, Dostaviti relevantne garancije na proizvode i usluge koji će biti sastavni dio ponude. Ukupan iznos ponude(a) treba da  uključuje vrijednost proizvoda koji su predmet tendera, bez obračunatog PDV-a (odabranom ponuđaču će biti predočeno Rješenje o oslobađanju od PDV-a).
 • Javni poziv ostaje otvoren do 01. augusta 2017. god. do 13.00 sati, kada je i krajnji rok za predaju ponuda. Ponude moraju biti dostavljene lično ili poštom u zapečaćenim kovertama, o odvojeno ORIGINAL I KOPIJA sa naznakom „PROJEKAT ODRŽIVOG OPORAVKA NA LOKALNOM NIVOU” – NE OTVARAJ. Moguće je dostaviti ponudu za svaki LOT pojedinačno.
 • Plaćanje će se izvršiti nakon: kompletno isporučenih proizvoda definisanog ugovorom/narudžbenicom,  dostavljene dokumentacije koja je po zakonu potrebna za ovu vrstu usluga, te po dostavi računa. Uplata će se izvršiti na poslovni račun izvršioca usluga, najkasnije 10 radnih dana od dana izdavanja računa.
 • Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog vremenskog roka neće biti uzete u razmatranje.
 • Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 10. augusta 2017. god.
 • Rok za isporuku proizvoda navedenih u ovom pozivu će se definisati  ugovorom,  a najkasnije do 1. septembra 2017. godine

 

Kontakt za zahtjev tenderske dokumentacije: 033 660 426 ili email: adela_softic@wvi.org

 

File LOT 1 - Medicinska oprema.xlsx

File LOT 2 - Alati i oprema.xlsx

File LOT 3 - Navigacijska i komunikacijska oprema.xlsx

File LOT 4 - Zastitna odjeca.xlsx

Related Stories