Oglasi i tenderi

 Organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini, Zvornička 9, 71000 Sarajevo  objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za nabavku nastavnih sredstava i učila:

 

 • LOT 1 – Nabavka i isporuka Knjiga za O.Š Petar Petrović Njegoš
 • LOT 2– Nabavka i isporuka knjiga za O.Š Kalesija
 • LOT 3 – Nabavka i isporuka knjiga za O.Š Petar Kočić
 • LOT 4 – Nabavka i isporuka opreme za kabinete Biologije
 • LOT 5 – Nabavka i isporuka opreme za kabinet Fizike
 • LOT 6 – Nabavka i isporuka opreme za kabinete Hemije
 • LOT 7 – Nabavka i isporuka opreme za kabinete Informatike
 • WV traži dobavljače koji mogu ponuditi najisplativije rješenje, uz visok kvalitet izvedbe i održivost. Svrha ovog poziva za ponude je da se identificira i angažira manji broj dobavljača koji mogu odgovoriti potrebama WV u definiranoj kategoriji kroz dugoročne sporazume.
 • Detaljna tenderska dokumentacija se može preuzeti od ponedeljka do četvrtka u Sarajevu, Zvornička 9 od 9:00 do 16:00 sati. Ili na web adresi https://www.wvi.org/bosnia-and-herzegovina/  pod linkom Naš rad/Tenderi: Javni poziv „Nabavka nastavnih sredstava i učila“. Tenderska dokumentacija može biti dostavljena i na zahtjev preko email-a.
 • Ponuda mora sadržavati: Naziv i adresu ponuđača, izvod iz sudskog registra sa prilozima ili dokaz o registrovanoj djelatnosti, ispunjen i ovjeren originalni primjerak ponude sa cijenom izraženom u KM (konvertibilim markama), referentna lista (sa dokazom ili mogućnošću provjere) i poresko uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, izdato od nadležne poreske uprave (kopija).
 • Rok za isporuku : sukcesivno prema dinamici poručioca, najdalje do 30 dana od dana narudžbe. fco adrese korisnika koje odredi World Vision international.
 • Moguće je dostaviti ponudu za jedan, više ili sve lotove.
 • Skeniranu originalnu dokumentaciju je moguće dostaviti  putem emaila na:  admindept_bih@wvi.org, ili putem pošte ili  lično na recepciju World Vision-a u Sarajevu, ulica: Zvornička 9 najkasnije do 3.8. 2018.godine do 10:00 časova sa naznakom: „Ponuda-Nastavna sredstva i učila, ne otvaraj” LOT (navesti broj lot-a).
 • World Vision zadržava pravo da prihvati, poništi ili odbije sve ponude i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđaču, niti je u obavezi obrazložiti razloge takve odluke.
 • Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.
 • World Vision zadžava pravo da dobavljačima  ponudi selektivni odabir proizvoda  po osnovu najniže cijene tehnički zadovoljavajućih proizvoda /ponude prije sklapanja ugovora.
 • Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 8. Augusta 2018. godine.
 • Ukoliko niste u mogućnosti ponudu dostaviti u zadanom vremenskom roku, molimo pošaljite email na admindept_bih@wvi.org, kojim ćete izraziti namjeru da se prijavite na ovaj poziv sa zahtjevom za produženje roka za dostavu ponuda.