POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini, Zvornička 9, 71000 Sarajevo u okviru projekta “Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH” objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za konsultantsko-koordinacione usluge u procesu izrade nacionalnog Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima za institucije Bosne I Hercegovine.

Poziv je otvoren za sve pojedince i Udruženja građana koji svojim kapacitetima mogu odgovoriti na zahtjeve predstavljene pozivom.

Javni poziv ostaje otvoren do 27. maja, 2020. godine do 14 sati. Sve ponude koje ne budu dostavljene do navedenog vremena ili ne budu u skladu sa uslovima poziva neće biti uzete u razmatranje.

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 29. maja  2020. godine. Nakon izbora, odabrani ponuđači će biti obavješteni o datumu potpisa ugovora. Odabir ponuđača će biti vršen na osnovu tehničkih i finansijskih kriterija, kako je definisano pozivom.  

Za sva pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na admindept_bih@wvi.org. Na telefonske upite ne odgovaramo.

Molimo potencijalne ponuđače da za detalje konsultuju dokument Projektni zadatak i potrebnu dokumentaciju, uključujući unaprijed definisane obrasce Finansijska ponuda i Kodeks ponašanja za dobavljače WV (Supplier Code of Conduct), dostave prema proceduri naznačenoj u Projektnom zadatku.